VN verdrag

In 2006 heeft de VN het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld. Dit verdrag is een belangrijke erkenning van de gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en waardigheid van mensen met een beperking of chronische ziekte. Veel landen, waaronder Nederland, hebben het verdrag in 2007 ondertekend. Het verdrag geldt echter pas volledig als de regering het verdrag heeft bekrachtigd (geratificeerd). Nederland heeft het VN-verdrag geratificeerd op 14 juli 2016.

Met de ratificatie is de Wet Gelijke Behandeling voor chronisch zieken en gehandicapten (WGB h/cz) uitgebreid met de thema’s goederen en diensten. Ook is er een maatregel van bestuur ingesteld, het “Besluit toegankelijkheid” (download Word document). Hierin staat hoe de implementatie van het VN-verdrag moet worden uitgevoerd. Het belang van het verdrag kun je zien in dit filmpje.

Onbeperkt meedoen

Het Verdrag benoemt een duidelijk einddoel: een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Maar een inclusieve samenleving is niet in één dag bereikt, vraagt om een integrale aanpak en vergt de inzet van alle partijen in de samenleving. Een aantal van deze partijen treden naast de Rijksoverheid op als partners van het Verdrag.

De partners zijn:

  • De Alliantie VN-verdrag*, namens diverse vertegenwoordigende organisaties voor mensen met een beperking. Ieder(in) is onderdeel van de alliantie.
  • VNO-NCW en MKB-Nederland, namens ondernemers en werkgevers
  • VNG, namens gemeenten
  • Ondernemers, gemeenten, landelijke overheden en maatschappelijke organisaties maken de komende jaren actieplannen voor het implementeren van het VN-verdrag.

Ervaringsdeskundigheid

Een inclusieve samenleving kan alleen worden bereikt als de mensen om wie het gaat goed worden betrokken bij de aanpak. “Niets over ons zonder ons” is dan ook een belangrijke pijler in het plan. Dat wil zeggen dat mensen met een beperking in hun rol als burger, consument en belanghebbende  actief betrokken worden bij de totstandkoming van beleid. Ook in de actieplannen moet dit principe een plek krijgen. De Alliantie VN-verdrag ondersteunt de makers van de actieplannen daarin en zet daarbij ook haar eigen netwerk van ervaringsdeskundigen in. Bij het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid  – zie hiervoor ook de website “Niets over ons Zonder ons” – kunnen zowel ervaringsdeskundigen als gemeenten en organisaties een ervaringsdeskundige inzetten, terecht met vragen over ervaringsdeskundigheid.

*De Alliantie VN-verdrag is een samenwerkingsverband van Ieder(in), Per Saldo, MIND Landelijk platform, LFB en de Coalitie voor Inclusie en richt zich op de implementatie van het VN-verdrag.