Missie en werkwijze

Doelstelling:

De stichting heeft als doel te bevorderen dat inwoners van Borne met een beperking of chronische ziekte zelfstandig mee kunnen doen in de maatschappij. Het VN Mensenrechtenverdrag Handicap is hierbij het uitgangspunt. De stichting wil bijdragen aan de implementatie, uitvoering en evaluatie van het VN Mensenrechtenverdrag Handicap in de gemeente Borne door actief deskundigheid van ervaringsdeskundigen handicap in te brengen. Gestreefd wordt naar inbreng van deskundigheid op alle domeinen genoemd in het VN Mensenrechtenverdrag Handicap.

Werkwijze:

  • ervaringsdeskundigen uit Borne als groep organiseren en vertrouwen bieden hun deskundigheid in te brengen;
  • zorgdragen voor samenwerking met andere organisaties die het bereiken van de doelstelling kunnen bevorderen;
  • zorgdragen voor ondersteuning en professionalisering van ervaringsdeskundigen in Borne, zodanig dat zij in staat zijn hun deskundigheid in te brengen;
  • een gelijkwaardige gesprekspartner voor de gemeente Borne zijn;
  • actief de implementatie, uitvoering en evaluatie van het VN Mensenrechtenverdrag Handicap in de gemeente Borne monitoren, en feedback geven aan de gemeente over de impact ervan op de achterban van de stichting alsmede handhaving en reflectie;
  • bewustwording stimuleren en ondersteunen in de breedste zin van het woord; burgers, ondernemers en de overheid een hand reiken om ook deze doelgroep als volwaardig medemens te beschouwen en te behandelen;
  • het werven en mobiliseren van de achterban van de stichting, alsmede ervaringsdeskundigen die vanuit alle domeinen en beperkingen een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling, aan de stichting binden;
  • het opzetten van een panel met ervaringsdeskundigen, waar op regelmatige basis vragen m.b.t. inclusie en toegankelijkheid getoetst kunnen worden.

Lees hier ons beleidsplan!